دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

همکاران گرامی

برای نمایش "یادآور نامه ها " در کارتابل شخصی به منظور یادآوری ،لازم است تنظیمات زیر را بر روی سیستم انجام دهید.

Internet Options à General à Setting ( Delete) à Every time I visit the webpageàOk

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>