دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

ثبت نام دوره های الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان از تاریخ 03/04/96 آغاز گردیده است . همکاران محترم با توجه به تغییرات اعمال شده در سیستم می توانند از طریق آدرس  http://asa.iums.ac.ir/jam/  به سیستم دسترسی یابند  و از طریق سامانه آموزش فراگیران وارد جام فردی خود شوند ، سپس از قسمت تقویم آموزشی دوره مورد نظر خود را با توجه به گروه هدف رزور نمایند .

با تشکر _ گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.